måndag 27 december 2010

2010 - året då den svenska löken försvann?

Nu är det bara några dagar kvar tills växtskyddspreparaten Stomp och Totril inte längre får användas i Sverige. Problematiken kring att slå ut den inhemska produktionen av t ex lök och morötter samtidigt som man importerar dessa grödor från andra europeiska länder med mindre hårda regelverk har uppmärksammats från många håll. Bland annat Expressens ledarsida och Affärsvärlden tog upp frågan i november, och även från politikst håll har frågan lyfts. Carlgren och Erlandsson skrev tidigare ett brev till EU-kommissionen och även riksdagsledamöter har fått upp ögonen för problemen med denna snedvridna konkurrenssituation.

Noteras kan även att KemI och Naturvårdsverket i början av november publicerade skriften "Den svenska konsumtionens globala miljöpåverkan" där man bland annat kommenterar svårigheterna att mäta den kemikaliepåverkan som svensk konsumtion av importerade varor eftersom det finns dålig koll på vilka kemikalier som använts i den utländska produktionen. Problemet är ju dock, som även påpekats av andra , att KemIs uppdrag inte är att ta hänsyn till eventuella konsekvenser för den inhemska produktionen utan bara se till medlens direkta miljöpåverkan.

Beslutet är överklagat till Miljödomstolen och Hushållningssällskapens Förbund har med hjälp av bland annat HIR Malmöhus grönsaksrådgivare Stina Andersson skickat in yttrande angående överklagan till Miljödomstolen där man belyser konsekvenserna av avslagen dispens. Hur det hela kommer utveckla sig återstår dock att se...

torsdag 23 december 2010

Inget roligt julstjärneår!

HIR:s rådgivare på prydnadsväxter, Klara Löfkvist, skickade en länk till en artikel på ATL om en trög julstjärneförsäljning. Inte ens julstjärnans dag som firades den 12 december verkar ha lockat kunderna att köpa fler julstjärnor. För några dagar sedan pratade jag med en annan julstjärneproducent som också var bekymrad över dålig skjuts i försäljningen, för hans del låg julstjärnorna normalt sett på ca 5% av årets försäljning men i år gick det betydligt knaggligare. Jag minns även hur man i våras kunde läsa om problem med påskliljorna som var svårsålda på grund av vintern. Jag drar i alla fall mitt strå till stacken och är nu inne på min tredje julstjärna sedan decembers början. Tydligen trivs julstjärnan inte i samma temperaturer som jag gör... För den som liksom mig har en stor kunskapslucka när det gäller hur julstjärneproduktionen går till så hittade jag en sida som förklarar det hela.

onsdag 22 december 2010

Vägbygge inför Borgeby Fältdagar 2011

Nu bygger vi ny väg för att få plats med ännu fler utställare på Borgeby Fältdagar 2011!

tisdag 21 december 2010

Besök från KWS och SLU

Varje tisdag träffas alla HIR:are för en halvtimmes information och uppdatering om vad som händer. Därefter träffas HIR Växtodling för att gå igenom aktuella frågor och vilka HIR-brev som är på gång. Idag hade vi två gästspel under vårt VO-möte. Först presenterade Fredrik Sörensson som är en nybakad mark/växtagronom från SLU sitt exjobb om effekter av bearbetningsdjup i plöjningsfri odling.

Han hade undersökt dels hur bearbetningsdjupet påverkar skörd, plantantal, markfysikaliska egenskaper och såbädd, men även tittat på skillnader mellan plöjt och reducerat system. En av slutsatserna han drog angående bearbetningsdjup var att en grundare kultivering ger en lika hög eller högre skörd jämfört med en djup kultivering. Vid en jämförelse mellan plöjt och reducerat system så såg han t ex att i det plöjda systemet fanns ca 75% finjord i såbädden (man säger att minst 50% av aggregaten i såbädden ska vara <5mm) medan det vid direktsådd endast fanns knappt 30% finjord. Dock hade det reducerade systemet högre vattenhalt i såbädden än det plöjda systemet. Fredriks resultat kan man läsa mer om i det kommande numret av Arvensis.

Därefter fick vi besök av Harald Pålsson från KWS som presenterade lite resultat från sortförsöken. Största sorter under året har varit Nexus, Rasta och Gunilla, men Rosalinda verkar vara på stark uppgång. Även om de flesta resultaten från sortförsöken finns tillgängliga idag kan sortvalen ändras när fröpriserna presenteras. Detta tittar HIR:s betguru Anders Bauer närmare på, och han kommer med en sortsammanställning i januari.


torsdag 16 december 2010

Heldag på Bjärsjölagårds slott

Igår hade vi utbildningsdag med HIR Växtodling på Bjärsjölagårds slott. Dagen innehöll föreläsningar om såväl växtskydd som växtnäring. På förmiddagen kom representanter från Bayer och pratade om renkavleresistens som är ett allt vanligare förekommande problem i Skåne, och sedan pratade Dow om två nya ogräsprodukter i spannmål och oljeväxter.
På eftermiddagen kom Börje Lindén och gav en intressant och heltäckande föreläsning om kvävets kretslopp i åkerjord och gröda. Särskilt intressant var delen om ammoniumfixering i lerjordar, där Börje pratade om hur ett långvarigt tärande på vissa lerjordars kaliumförråd kan innebära att ammoniumkväve fixeras. Sista passet för dagen hölls av Henrik Nätterlund som är en av HIRs växtodlingsrådgivare. Han och Göte Bertilsson på Greengard håller på att studera hur långvarig bortförsel av fosfor påverkar skördarna på sikt, vilket är en inte helt ovanlig problematik på växtodlingsgårdar, och Henrik drog lite resultat från detta.
Dagen avslutades med julbord tillsammans med alla anställda på HS Malmöhus. Enligt traditionen är det årets nyanställda som står för aktiviteterna under kvällen så vi åtta nya på HS hade fixat bl a sånghäfte och lite julknep och knåp under maten. Intressant dag och mycket trevlig kväll!

Bjärsjölagårds slott, men med betydligt mindre snö än igår...

måndag 13 december 2010

Anders och Olof nya projektledare för Borgeby Fältdagar

Planeringen och arbetet inför Borgeby Fältdagar 2011 pågår för fullt. Utställarna visar mycket stort intresse för att finnas på plats även nästa år. Lantbruksmässan växer och utvecklas hela tiden och vi med den. Därför har huvudarrangören HIR Malmöhus delvis skapat en ny organisation.

Sedan några månader tillbaka är Anders Pålsson mässansvarig för Borgeby Fältdagar. Konkret innebär det att det är honom man kontaktar om man har frågor kring utställare och demofält, både för växtodling och för maskiner. Anders har de senaste 12 åren varit växtodlingsrådgivare på HIR Malmöhus. Han kommer att fortsätta vara vår marknadsexpert. Olof Friberg är ny projektledare för Borgeby Fältdagar och ansvarar för den praktiska organisationen av mässan. Parallellt med detta är han även vår nye byggnadsrådgivare inom mjölk- och nötproduktion.

Sätt en notering i almanackan för den 29- 30 juni 2011.
Då är det dags för nästa års Borgeby Fältdagar!

torsdag 9 december 2010

Sockerbetor och snö

Läste i fredags ett reportage om hur betupptagning i 50 cm snö kan gå till då man på Charlottenlund utanför Ystad först körde med en strängläggare för att få undan snön och därefter med betupptagaren. I länken finns även fin bild på hur det hela gick till.

Det nuvarande vädret innebär ju annars ett problem inte bara för upptagningen men även för lagringen. Delar av HIR Malmöhus var på Växjömöte tisdag-onsdag, och där pratade Robert Olsson från NBR under rubriken "Mer att hämta i sockerbetor" där han berörde bland annat upptagning och lagring av sockerbetor. Så länge temperaturen håller sig över någon minusgrad så kostar lagring i marken inget socker, men däremot finns ju risken för större upptagningsförluster. I stuka blir förlusten, vid rätt hantering, mindre än 0,1% socker per dygn. Dock har den senaste tidens låga temperaturer medfört att frosten gått in i en del stukor.

I vårt senaste HIR-brev kan man bland annat läsa om hur man på bästa sätt hanterar risken för förstört betmaterial vid lagring i låga temperaturer.

fredag 3 december 2010

Vad innebär förgröning av gårdsstöden?

Måndag-tisdag var jag på möte i Bryssel ang. CAP efter 2013 med unga bönder från ett 20-tal olika europeiska länder. Bland annat diskuterades kommissionens förslag som nämnts tidigare i bloggen. På tisdagen var en representant från jordbrukskommissionärens kabinett, Yves Madre, på plats för att svara på frågor kring kommissionens förslag.En del åhörare uttryckte en oro över vad ”förgröningen” av direktstöden skulle innebära, då det finns risk att miljöåtgärder som ligger i pelare II idag flyttas över till pelare I och att man i så fall riskerar att få mindre ersättning om inte pengarna fölejr med. Madre förklarade att miljöåtgärderna som man haft i åtanke från kommissionens sida handlar om åtgärder som ska kunna göras harmonierat över hela Europa. Som exempel gavs bl a permanent gräsmark och varierad växtföljd vilket han menade var åtgärder som redan gjordes på många håll idag. Regionala program som beror på skillnader i förutsättningar mellan olika länder, som t ex vattenprogram eller dylikt, tyckte kommissionen även fortsättningsvis skulle ligga i pelare II. Några tydliga svar kring budgeten gav han dock inte eftersom denna ju inte är fastställd än.Han poängterade även att en del av gårdsstödet även fortsättningsvis skulle vara ett inkomststöd eftersom lantbrukare i Europa i genomsnitt har 40% lägre inkomst än övriga branscher. Kommissionens förslag innebär i så fall att en del av gårdsstödet även fortsättningsvis kommer ges utan ytterligare miljökrav – frågan är bara hur stor summa och vilka kriterier som kommer anges (definitionen av ”aktiv jordbrukare” är t ex en diskussion som pågått i många år).

måndag 29 november 2010

HIR Malmöhus visar sin bredd!

Vi den andra träffen i serien om ekologisk grönsaksodling medverkade bla Axfood, Samodlarna, Grönsaksmästarna, Procordia Sydgrönt mfl och gav sin bild över hur marknaden för ekologiska grönsaker ser ut. Det är framförallt brist på färska produkter som blomkål, sallat, tomat och purjolök men även lagringsbara rotfrukter som kålrot, rotselleri och palsternacka. Priset sätts ofta i konkurrens med importen och därför är det viktigt att odlare av en viss produkt går samman för att kunna förhandla med uppköparen. Frans Brozén, ordförande för Samodlarna, poängterade att allt går att sälja bara bonden kan få betalt från varan. Han betonade även vikten av att kunna lagra sina produkter för att inte skapa ett stort överskott en viss månad som dumpar marknaden. En mycket givande dag som andades framtidstro för den som vågar satsa på ekologisk odling av grönsaker. Den 10 december fortsätter kursen med växtföljd, växtnäring och gödslingsstrategier.

torsdag 25 november 2010

Strategierna klara inför våren 2011

Två gånger om året samlas alla i HIR Växtodling på ett strategimöte för att gå igenom aktuella frågeställningar och diskutera odlingsstrategier för kommande säsong. Idag var det dags att prata om våren 2011. Varje rådgivare har sitt ansvarsområde som man bevakar och uppdaterar övriga rådgivare om under strategidagen. Under dagen har vi gått igenom bland annat nya lovande potatissorter, utsädesförsök i åkerböna, grödval 2011, gödslings- respektive växtskyddsstrategier i oljeväxter och stråsäd och mycket annat. Som ny på HIR blir man inte annat än imponerad av all den kunskap som finns i församlingen. Mycket lärorik och intressant dag!

tisdag 23 november 2010

Gödslingsstrategier 2011

Vår egen marknadsansvarige Anders Pålsson förutspår, liksom andra marknadsbevakare, en fortsatt uppgång av gödselpriserna. Det blir då ännu viktigare att se över sina gödselmedel så att man inte betalar för mer näringsämnen än vad grödan behöver. I vårt senaste HIR-brev finns en sammanställning av kostnaderna för olika strategier till höstvete, höstraps, vårsäd och sockerbetor med ungefärliga priser för november. För höstvete så skiljer sig t ex NS-kostnaden för två givor N34 respektive två givor NS 27-4 med ca 250 kr/ha.

fredag 19 november 2010

Kommissionen föreslår förändrade gårdsstöd

I onsdags offentliggjorde jordbrukskommissionär Ciolos kommissionens ståndpunkter om EU:s framtida jordbrukspolitik. Dokumentet läckte ut redan för någon månad sedan, men nu är det alltså officiellt. Mer konkreta förslag på hur EU's jordbrukspolitk kommer se ut efter 2013 kommer under 2011.

Får kommissionen som den vill så kommer gårdsstödens utseende förändras en del. Några punkter som tas upp är :
  • ett tak för hur mycket gårdsstöd man kan få
  • gårdsstöd endast till aktiva lantbrukare
  • "grönare" gårdsstöd med miljöåtgärder kopplade till gårdsstöden
  • utjämning av gårdsstöd mellan länder

Dock bör man ju tänka på att detta bara är ett förslag som sen ska diskuteras med EU-parlamentarikerna som också är med och bestämmer hur jordbrukspolitiken ser ut.

onsdag 17 november 2010

Mer att hämta i våra HIR brev på nätet!

För dig som tvekat över att välja våra HIR brev på nätet istället för pappersvarianten har vi nu utvecklat nätversionen ytterligare. Direkt när du loggar in från www.hirmalmohus.se får du det allra senaste i en kortfattad text och under säsongen även med bilder. Just nu skriver vi om hur du kan se om du ligger med för utbetalning av EU-stödet den 1 december. Om du inte testat nätversionen gå in på vår hemsida och anmäl dig.