torsdag 20 december 2012

Höstveteåret

Vi fortsätter plocka godbitarna ur Växtskyddscentralernas sammanställningar över det gångna växtskyddsåret, och turen har nu kommit till höstvete. Här hittar du hela sammanställningen, med mer ingående figurer och diagram.

Skåne, Blekinge och Halland

Efter en ovanligt mild höst och vinter då tillväxten var i full gång ända fram till mitten av januari kom sedan ett starkt väderomslag som gav en tre veckors lång köldperiod. Områden som saknade skyddande snötäcke och där snötäcket endast var några cm i främst kustnära områden på västra sidan av Skåne drabbades hårt av att höstvetet gick ut. Hela fält förstördes och i exempelvis sortförsöket i Ängelholm utvintrade flertalet sorter. En del fält fick köras upp och sås om, medan andra fält fick insådd av vårvete. Säsongen avslutades med ovanligt höga skördar med bra kvalitet.

Utvintrat sortförsök i Ängelholm
Det torra skånska vädret medförde ovanligt låga angreppsnivåer av svartpricksjuka, men i Halland blev angreppen något starkare pga. mer nederbörd.
I november förekom starka angrepp av gulrost i de flesta höstevetesorterna i de skånska sortförsöken. Virulenstestning visade att framförallt Kranich-rasen men även Tulsa-rasen var de mest utbredda raserna. Starka gulrostangrepp förekom redan i april i bl.a. sorterna Audi, Kranich och Tulsa. Det för gulrost gynnsamma vädret med relativt låga temperaturer under maj ledde till att angreppen ökade. I början av maj noterades större angrepp i praktiska fält och i slutet av maj fanns förekomst i flertalet sorter i sortförsöken och rostvakterna. Angreppen fortsatte att öka snabbt under juni och första delen av månaden kunde vintersporer ses i många sorter. Smittotrycket var stort och flera behandlingar krävdes. Rost i axen förekom i en del sorter. Slutangreppen blev mycket kraftiga, speciellt i sorterna Audi, Cumulus, Kranich, Nimbus och Tulsa. I andra sorter, exempelvis Ellvis, Mariboss, Julius och Cubus var angreppen obetydliga.

Gradering av höstvetesorter i Borgeby

 

Värmland och Västra Götaland

Under våren var det vanligt med små angrepp av svartpricksjuka (Septoria tritici) på de äldre bladen. Uppförökning dröjde dock till mitten av maj då svampen förekom i nästan samtliga fält som graderades. Många regndagar under april hade gynnat spridningen i bestånden. I början av juni bedömdes behovet av svampbekämpning som mycket stort. I mitten av månaden noterades också en betydande ökning av angreppen. De fyra sista veckorna innan axgången regnade det cirka 60 mm i genomsnitt i de regnmätare som var utplacerade i prognosfälten. Vid slutgraderingen den 10 juli var hela 81 % av de tre översta bladen angripna av bladfläckar. Angreppen bestod nästan uteslutande av svartpricksjuka (Septoria tritici). Vetets bladfläcksjuka (Drechslera tritici-repentis, DTR) förekom i liten omfattning även om det lokalt fanns
fält där angreppen var kraftiga.


I början av juni upptäcktes angrepp av gulrost i ett fält med sorten Kranich. Grödan bekämpades
kort därefter. En vecka senare rapporterades fler fall med angrepp i samma sort. Samtidigt noterades säsongens första gulrostangrepp i ett av prognosfälten, med sorten Audi. Under slutet av juni förekom svampen i några fler prognosfält, i sorterna Olivin och Kranich. I sorten Ellvis förekom ett flertal fall med fysiologiska fläckar. Yttre delen av bladspetsen, oftast blad två gulnar och på håll kan grödan se ljusflammig ut.

 

Södermanland, Örebro och Östergötland

Stora delar av höstvetesådden blev försenad och det mesta såddes i månadsskiftet sept/okt. En ovanligt mild senhöst bidrog till att höstvetet hade ett normalt bestånd när vintern gjorde sitt inträdde en bit in i januari. Vissa sorter, främst Hereford, tunnades ut under vintern men överlag var övervintringen bra. Sommaren blev nederbördsrik och något kyligare än normalt, bekämpningsbehovet mot bladfläcksvampar ansågs vara stort. I slutet av maj påträffades etablerade angrepp av gulrost i delar av Östergötland. Angreppen av svartpricksjuka och gulrost blev starka på många håll. Skörden blev senare än normalt och utdragen på grund av riklig nederbörd. Skörden var mycket hög och med god kvalité, även det som skördades sent på grund av väderleken. Proteinhalten var låg i fält med mycket höga skördenivåer.Som vanligt konstaterades övervintrande svartpricksjuka tidigt på våren. Under våren förekom också brunfläcksjuka och lokalt även vetets bladfläcksjuka. Trots måttligt synbar uppförökning av svartpricksjuka bedömdes bekämpningsbehovet som stort på grund av den rikliga nederbörden. Vid axgång, i mitten av juni, var i medeltal 11 % av blad 1-3 angripna. Därefter skedde en kraftig uppförökning och vid den sista graderingen den 16 juli var 75% av bladen angripna. Den genomsnittliga merskörden av en axgångsbehandling med Proline 0,4 l/ha i blandning med Comet Pro 0,3 l/ha blev 690 kg/ha.

Under senare delen av maj skedde en kraftig angreppsutveckling av gulrost i många fält, framför allt på Vikbolandet. Främst var det sorten Kranich som drabbades, men angrepp började också dyka upp i Akteur, Audi, Loyal och Olivin. Angreppsutvecklingen fortsatte och i mitten av juni förekom starka angrepp allmänt i Östergötland. Under senare delen av juni hade angreppet även spritt sig till Södermanlands och Örebro län. Lokalt blev angreppen starka även i dessa båda län. Flertalet sorter var drabbades. Där angreppen var starka blev skadorna stora. I ett sortförsök på Vikbolandet var skörden i obehandlade rutor endast en tredjedel jämfört med svampbehandlade rutor i den mycket känsliga sorten Cumulus.

 

Uppsala, Västmanland, Dalarna, Gävleborg 

Betingelserna under höstsådden var goda och hösten var mild vilket bidrog till frodiga bestånd under senhösten. Skadorna av utvintringssvampar var relativt små men isbränna förekom lokalt.Stråskjutningen kom igång under andra veckan i maj och axgången skedde i allmänhet vid midsommartid. Skörden kom igång senare än de senaste åren och blev utdragen på grund av regn.Skörderesultatet blev överlag bra och nästan 10 000 kg/ha skördades på ett par av försöksplatserna. Skillnader mellan svampbehandlat och obehandlat kunde noteras av många lantbrukare på deras egna gårdar. Kvalitén blev ganska bra och det mesta klarade kraven för kvarnvara. Proteinhalterna var dock lägre än förra året och i något fall uppmättes förhöjd halt av fusariumtoxinet DON.

Första fynden av gulrost gjordes utanför prognos- och varningsverksamheten i sorterna Cumulus, Tulsa och Kranich under första veckan i juni i stadie 45–47. Angreppen fanns troligen redan tidigare. Det noterades enstaka rostpustlar i ett Kranichfält i Gävletrakten redan i början av juni, men artbestämningen var då osäker. På den platsen fick intilliggande Kranichfält kraftiga angrepp vid midsommar med pustlar i strimmor på nästan 100 % av de översta bladen. Så vitt känt var detta första gången kraftiga angrepp av gulrost förekommit i Gästrikland. I mitten av juni kom rapporter om gulrost i även Audi, Loyal, Opus, Kosack och
Olivin.Brunrost hittades under hösten 2011 i många fält i den södra delen av området. Vid tidig mjölkmognad noterades brunrost i nästan 40 % av graderingsrutorna och i många fall var hälften av de översta bladen angripna. I genomsnitt var 5 % av de tre översta bladen angripna av brunrost och det är den högsta noteringen på tio år. I många av graderingsrutorna förekom både gulrost och brunrost i slutet av säsongen, ibland på samma blad.

Under tidig stråskjutning förekom bladfläckar i 80 % av graderingsrutorna. Enstaka fält med vete som förfrukt och där det fanns halmrester i markytan hade angrepp av vetets bladfläcksjuka i slutet av maj. Generellt var det svartpricksjuka som dominerade. Vid midsommar började symptomen i fält öka drastiskt. Medelvärdet av andelen angripna blad i stadie 75-100 nådde 88 % vilket är högsta värdet hittills under ett år då svartpricksjuka dominerar. Vid toppnoteringen från 1998 var brunfläcksjuka och vetets bladfläcksjuka vanligt förekommande. Fysiologiska fläckar” uppträdde i mitten av maj och särskilt i sorten Kranich.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar