onsdag 13 februari 2013

Förändringar i regler för växtnäring

Den 1 januari 2013 ändrades Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring. Denna förändring beror på EU:s nitratdirektiv som säger att en översyn av de känsliga områdena ska göras vart fjärde år.

Känsliga områden i Sverige Källa: Jordbruksverket

Områdena har utökats i många län men också minskats på vissa håll, till exempel i norra Skåne och Blekinge och de inre delarna av Halland. För de nytillkomna områdena gäller 1 års övergångsregler, och från 1 jan 2014 börjar tillämpningen av reglerna för:
  • bestämning av lagringsvolym
  • begränsning av mängden kväve som får spridas och bestämning av kvävebehov
  • spridning på vattenmättad, översvämmad, snötäckt eller frusen mark
  • skyddsavstånd och spridning på sluttande mark intill vattendrag
  • begränsning av höst- och vinterspridning
För att anpassa regelverket till dagens utfodring och produktionsmetoder har även schablonvärdena för fosforutsöndring från grisar sänkts. Det innebär att man kan ha fler djur per hektar eller mindre spridningsareal per djur. De nya reglerna hittar man på Jordbruksverkets hemsida.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar