fredag 5 april 2013

Dispenser i Skåne för spridning på frusen mark

På många håll i Skåne räknas marken fortfarande som frusen, vilket enligt föreskrifterna innebär att man inte får sprida mineralgödsel. Eftersom vi redan är framme i april, och vårbruket blivit försenat i år så har Länsstyrelsen i Skåne län konstaterat att det är rimligt för kommunerna att ge dispens för spridning på frusen mark.

Länsstyrelsen skriver på sin hemsida:
 Länsstyrelsen bedömer att risken för ytavrinning vid spridning av mineralgödsel under de förutsättningar som beskrivs nedan är liten och anser att det på grund av hur omständigheterna ser ut i år finns skäl för tillsynsmyndigheten ge dispens.

Spridning i växande gröda
Vid spridning på plana fält där risk för ytavrinning inte föreligger är det tillåtet att sprida mineralgödsel i växande gröda om marken är upptinad till ett djup av 5 cm under eventuell morgontjäle.  

Spridning inför vårsådd
Där marken är så plan att ingen risk för yterosion föreligger, är det tillräckligt att marken är så tinad att gödselmedlet kan nedmyllas.

Dispensen söks hos kommunen och måste sökas i varje enskilt fall - det finns alltså ingen generell dispens utan varje lantbrukare måste ta kontakt med sin kommun. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar